• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Strategi

Strategi för mandatperioden

Europeiska ombudsmannens strategi - ”Mot 2019”

Ombudsmannen är en institution som står för demokrati och rättssäkerhet över hela världen. Den utför oberoende kontroller av den regerande makten och offentlig förvaltning och är dessutom ett oberoende, tillgängligt och opartiskt organ utanför det traditionella domstolssystemet som medborgarna kan vända sig till för att inge klagomål och få sina rättigheter tillvaratagna.

Syftet med inrättandet av ombudsmannen i EU efter Maastrichtfördraget 1992 var att fördjupa EU-institutionernas demokratiska legitimitet. Det var även ett sätt att erkänna dessa institutioners ökade inflytande över EU-medborgarnas vardag och att uppmärksamma behovet av att säkerställa att institutionell makt inte används på ett orättvist, orättfärdigt eller godtyckligt sätt.

Inom kort går Europeiska ombudsmannen in i sitt tredje decennium som ämbete och förra året fick jag den stora äran att väljas till ombudsman av Europaparlamentet. Därmed har jag fått möjlighet att följa i Jacob Södermans och Nikiforos Diamandouros fotspår.

Mina föregångare har bidragit till att öka medvetenheten inom EU-förvaltningen om den nya institutionen. Genom sina kunskaper och sitt inflytande, och med hjälp av sin mycket kompetenta och engagerade personal, åstadkom de stora förbättringar i den offentliga förvaltningens effektivitet, öppenhet och integritet. Dessutom såg de till att tusentals enskilda individer, medlemmar av det civila samhället samt företag som hade drabbats av bristfällig service av EU:s institutioner fick upprättelse.

Min roll och strävan handlar om att nu ta Europeiska ombudsmannen till nästa nivå av inflytande, relevans och effektivitet. Meningen är att detta ska åstadkommas genom den strategi som beskrivs här. Strategin omfattar perioden fram till 2019 och är resultatet av många månaders dialog med min egen personal, men även med många företrädare för det civila samhället, chefer för EU-institutioner och med Europaparlamentet. Syftet är att utnyttja våra resurser på ett mycket strategiskt sätt genom att fastställa inom vilka delar av EU:s offentliga förvaltning vi kan vara mest effektiva.

Emily O'Reilly

November 2014

Läs mer ...