• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Inledning

Tillgängliga språk :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Europeiska ombudsmannen strävar efter att göra medborgare, icke-statliga organisationer, föreningar och företag medvetna om sin rätt att klaga på administrativa missförhållanden på EU:s institutioner. Ombudsmannen är medveten om vilken viktig roll massmedierna har när det gäller att informera allmänheten, berika debatten och göra hennes tjänster mer synliga i alla EU:s medlemsstater. Den proaktiva mediapolicyn är en central del av hennes verksamhet och hennes insatser för att främja respekten för rättigheter enligt EU:s lagstiftning och förbättra förvaltningskvaliteten.

Ombudsmannens mediapolicy bygger på en strategi som består av två delar. Å ena sidan försöker hon informera en bredare europeisk allmänhet om sitt arbete via de vanliga massmedierna (till exempel tv, dagstidningar och radio). Å andra sidan riktar hon sig särskilt till specifika grupper av potentiella klagande via specialiserade massmedier (till exempel ekonomi- eller konsumenttidningar och interna nyhetsbrev inom föreningar, icke-statliga organisationer och intressegrupper).

Ombudsmannen strävar efter att vara så öppen och nåbar som möjligt för journalister så att allmänheten kan följa hennes arbete. Hon ger massmedierna information om undersökningar som inleds, vänskapliga förlikningar som godtagits av institutioner för att tillhandahålla de klagande tillfredsställande lösningar, viktiga förslag till rekommendationer som utarbetats för institutioner och beslut om att avsluta undersökningar. Ombudsmannen informerar även massmedierna om sin årsrapport, den senaste statistiken, inlägg i aktuella offentliga debatter och initiativ och andra ämnen som rör hennes arbete och är relevanta för allmänheten. Ombudsmannen strävar efter att göra sitt arbete så öppet som möjligt, men respekterar samtidigt de berättigade kraven från klagande som väljer att få sina ärenden sekretessbelagda.

Ombudsmannen har som målsättning att nå ut till de Brysselbaserade EU-korrespondenterna samt till nationella och regionala journalister i alla EU:s medlemsstater. Hon informerar främst massmedierna via pressmeddelanden, presskonferenser, bakgrundsdiskussioner och intervjuer. Hon strävar efter att tillhandahålla läsarvänliga och enkla budskap och på så sätt underlätta journalisternas arbete.

För mer information om ombudsmannens medieverksamhet, kontakta Gundi Gadesmann, chef för enheten för media och externa relationer, tfn +32 2 284 26 09.