• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej

Dnia 6 września 2001 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję zatwierdzającą Kodeks dobrej praktyki administracyjnej, którego powinny przestrzegać instytucje i organy Unii Europejskiej, ich służby administracyjne i urzędnicy w kontaktach z indywidualnymi osobami.

Kodeks uwzględnia zasady europejskiego prawa administracyjnego zawarte w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, a także czerpie inspirację z praw krajowych.

Oświadczenie

Oświadczenie przyjęte na szóstym seminarium krajowych rzeczników praw obywatelskich państw członkowskich UE oraz państw kandydujących, Strasburg, 14-16 października 2007 r.

Europejska sieć rzeczników praw obywatelskich przygotowała niniejsze oświadczenie w celu podniesienia poziomu wiedzy na temat wymiaru pracy rzeczników związanego z Unią Europejską (UE) oraz z zamiarem wyjaśnienia, jaką obsługę zapewniają oni osobom składającym skargi dotyczące spraw wchodzących w zakres prawa UE.

Krajowi i regionalni rzecznicy praw obywatelskich w znaczącym stopniu przyczyniają się do zagwarantowania znajomości i możliwości korzystania z praw przysługujących obywatelom i mieszkańcom UE. Wraz z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich tworzą oni europejską sieć rzeczników praw obywatelskich.

Europejska sieć rzeczników praw obywatelskich zrzesza, na zasadzie dobrowolności, krajowych i regionalnych rzeczników praw obywatelskich oraz podobne organy państw członkowskich Unii Europejskiej, krajowych rzeczników praw obywatelskich państw kandydujących do UE, Islandii, Norwegii, jak również Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego. W Niemczech na szczeblu krajowym i regionalnym rolę podobną do roli rzeczników praw obywatelskich pełnią komisje petycji. Wchodzą one w skład tej sieci.