• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Wprowadzenie

Dostępne języki :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich dokłada starań, aby obywatele, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, były świadome swojego prawa do składania skarg dotyczących niewłaściwego administrowania w instytucjach Unii Europejskiej. Rzecznik uznaje istotną rolę, jaką środki przekazu odgrywają pod względem informowania opinii publicznej, wzbogacania debaty oraz zwiększania widoczności jej działalności we wszystkich państwach członkowskich UE. Proaktywna polityka medialna stanowi centralny element działalności Rzecznika i jej wysiłków na rzecz promowania poszanowania praw wynikających z prawodawstwa UE oraz usprawniania jakości administracji.

Medialna polityka Rzecznika opiera się na dwóch filarach: z jednej strony, celem Rzecznika jest informowanie szerokich kręgów europejskiej opinii publicznej o swojej pracy za pomocą ogólnie dostępnych środków przekazu (np. telewizja, gazety, radio); z drugiej strony Rzecznik pragnie dotrzeć do poszczególnych grup potencjalnych skarżących za pomocą bardziej wyspecjalizowanych środków przekazu (np. czasopisma o tematyce gospodarczej lub konsumenckiej, wewnętrzne biuletyny stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i grup interesu).

Rzecznik dokłada starań w celu osiągnięcia jak największej przejrzystości i dostępności w stosunku do dziennikarzy tak, aby opinia publiczna mogła śledzić jej pracę. Rzecznik dostarcza środkom przekazu informacji o wszczęciu dochodzeń, polubownych rozstrzygnięciach przyjętych przez instytucje w celu zadośćuczynienia skarżącym, o ważnych projektach zaleceń wystosowanych do instytucji oraz o decyzjach zamykających postępowanie. Rzecznik przekazuje również środkom przekazu informacje na temat sprawozdania rocznego, najnowszych statystyk, wkładu w aktualne debaty publiczne i inicjatywy, oraz na temat innych kwestii związanych z jej pracą, istotnych dla ogółu społeczeństwa. Pomimo starań o zachowanie jak największejotwartości, Rzecznik przestrzega uzasadnionego prawa skarżących do poufnego rozpatrywania skarg, o ile o to wniosą.

Rzecznik pragnie dotrzeć do korespondentów europejskich akredytowanych w Brukseli oraz do dziennikarzy z działów krajowych i regionalnych we wszystkich państwach członkowskich UE. Rzecznik przekazuje informacje do środków przekazu głównie za pomocą komunikatów i konferencji prasowych, dyskusji na dane tematy i wywiadów. Rzecznik dokłada starań, aby dostarczać czytelne i proste w zrozumieniu wiadomości, w celu jak największego ułatwienia pracy dziennikarzom.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktów Rzecznika z mediami, należy kontaktować się z: Gundi Gadesmann, Kierownik Działu ds. mediów i stosunków zewnętrznych, tel. +32 2 284 26 09.