• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Streszczenie decyzji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zawierającej sugestie w następstwie strategicznego postępowania wyjaśniającego OI/6/2016/AB w sprawie specjalnych doradców Komisji Europejskiej

Dostępne języki :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Sprawa :  OI/6/2016/AB
    Otwarta 2016-05-26 - Decyzja z 2017-06-16
  • Dotyczy(Dotyczą) instytucji :  Komisja Europejska

W tym strategicznym dochodzeniu przeanalizowano zasady i praktyki Komisji Europejskiej mające na celu unikanie sytuacji konfliktu interesów specjalnych doradców.

Komisja mianuje specjalnych doradców udzielających komisarzom porad w zakresie polityki w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jako że wielu specjalnych doradców będzie w dalszym ciągu pracować poza Komisją w trakcie swojej kadencji na stanowisku specjalnego doradcy, niezbędne są rygorystyczne zasady i praktyki w celu zapewnienia, by nie pojawiły się konflikty interesów między działalnością zewnętrzną a pracą specjalnych doradców. Jest to tym bardziej istotne, że specjalni doradcy mają duży wpływ i dostęp do informacji na wysokim szczeblu.

Rzecznik wyraziła uznanie dla Komisji za proceduralne ulepszenia, które Komisja sama wprowadziła, aby rozwiązać pewne kwestie. Rzecznik z zadowoleniem również stwierdziła, że Komisja pozytywnie odpowiedziała na szereg sugestii poczynionych przez nią podczas dochodzenia. Zamykając dochodzenie, Rzecznik stwierdziła, że Komisja mogłaby pod kilkoma względami bardziej wzmocnić swoje praktyki. Wśród nich znajdują się: przyjęcie bardziej proaktywnego podejścia do oceny konfliktu interesów, stosowanie skuteczniejszych „środków ograniczających potencjalne ryzyko” oraz poszerzanie dostępu obywateli do informacji o specjalnych doradcach.

Rzecznik zamknęła dochodzenie, przedstawiając Komisji 10 sugestii.