• Złożyć skargę
 • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Zespół Rzecznika Praw Obywatelskich

Zespół Rzecznika Praw Obywatelskich

W celu prawidłowego wywiązywania się przez instytucję z zadań, które polegają na rozpatrywaniu skarg we wszystkich 24 językach traktatu oraz na upowszechnianiu informacji o prawie do składania skarg, Rzecznik dysponuje dobrze wykwalifikowanymi, wielojęzycznymi pracownikami. Niniejsza sekcja zawiera pełny wykaz pracowników i nazwy zajmowanych przez nich stanowisk.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Gabinet Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Gabinet podlega bezpośrednio Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Doradza i pomaga Rzecznikowi w zapewnianiu wdrażania wizji, strategii i celów.

Na żądanie wszyscy członkowie gabinetu mogą towarzyszyć Rzecznikowi podczas misji i pomagać w przygotowywaniu przemówień, prezentacji lub sprawozdań zgodnie z poleceniem.

 • Aidan O'Sullivan
  Szef Gabinetu
  Odpowiedzialny za ogólną strategię Rzecznika, kontakty międzyinstytucjonalne, w tym z Parlamentem Europejskim, oraz zarządzanie gabinetem. Współpracuje z Sekretariatem Generalnym przy zapewnianiu wdrażania strategii. Doradza Rzecznikowi w sprawach działań związanych z komunikacją i kontaktami zewnętrznymi.
 • Fintan Butler
  Starszy doradca
  Doradza Rzecznikowi w kwestiach dochodzeń, procesów dochodzeniowych i w powiązanych sprawach.
 • Graham Smith
  Starszy doradca
  Starszy doradca Gabinetu w zakresie dostępu do dokumentów, w tym interfejsu ochrony danych. Doradza Rzecznikowi i Sekretarzowi Generalnemu w zakresie procesów rozpatrywania skarg i ich wyników. Reprezentant Rzecznika wysokiego szczebla. We współpracy z Działem Komunikacji doradza Rzecznikowi w zakresie europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich i międzynarodowych relacji informacyjno-komunikacyjnych.
 • Silvia Bartolucci
  Asystent osobisty
  Odpowiada za prowadzenie kalendarza Rzecznika, organizację jego wyjazdów i spotkań. Odpowiada za bieżące zadania administracyjne zgodnie z poleceniami.
 • Frederik Hafen
  Asystent ds. polityki
  Odpowiada za codzienne kontakty z Parlamentem Europejskim, w tym z Komisją Petycji. Pomaga w wewnętrznej i zewnętrznej realizacji strategii Rzecznika, między innymi w ramach przygotowywania spotkań informacyjnych Rzecznika. Odpowiada za bieżące zadania administracyjne zgodnie z poleceniami.
 • Caroline Moen
  Asystent gabinetu
  Odpowiada za zarządzanie terminarzem Rzecznik; obsługuje korespondencję przychodzącą do Rzecznik oraz zaproszenia; zarządza cyfrowymi archiwami Gabinetu; prowadzi stronę intranetową Rzecznika. Odpowiada za bieżące zadania administracyjne zgodnie z poleceniami.

Sekretariat Generalny

Sekretariat Generalny odpowiada za całościowe zarządzanie biurem i zapewnia ogólną koordynację i realizację strategii Rzecznika.
 • - Vacant -
  Sekretarz Generalny
 • Peter Dyrberg
  Doradca Sekretarza Generalnego w sprawie dochodzeń
 • Murielle Richardson
  Doradca Sekretarza Generalnego w sprawach związanych z zasobami ludzkimi i cyklem zarządzania
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Asystent ds. administracyjnych

Dział Komunikacji

Dział Komunikacji odpowiada za przekazywanie ogółowi społeczeństwa, kluczowym odbiorcom docelowym oraz innym zainteresowanym stronom informacji o dochodzeniach Rzecznika, jej przywództwie w zakresie przejrzystości, odpowiedzialności i uczciwości oraz jej udziale w stosownych unijnych debatach i procesach wprowadzania zmian polityki. Do obowiązków działu należą również udzielanie porad w zakresie strategicznej komunikacji w ramach biura oraz koordynacja europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich.
 • Gundi Gadesmann
  Kierownik Działu Komunikacji
 • Sylvie Debout
  Asystent ds. publikacji
 • Elena Kindyni
  Specjalista ds. mediów społecznościowych i komunikacji
 • Audrey Lemonnier
  Asystent ds. komunikacji
 • Jean Lusweti
  Redaktor i asystent ds. komunikacji
 • Honor Mahony
  Rzecznik prasowy
 • Carolina Marín Vargas
  Asystent ds. komunikacji
 • Richard More O'Ferrall
  Specjalista ds. Komunikacji
 • Marina Ramazanova
  Asystent ds. komunikacji
 • Gabrielle Sheridan
  Asystent ds. komunikacji
 • Christelle Therouse
  Asystent ds. komunikacji

Dział 1 ds. Dochodzeń i Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Głównym zadaniem Działu 1 ds. Dochodzeń jest prowadzenie dochodzeń dotyczących możliwych przypadków niewłaściwego administrowania celem znajdowania rozwiązań zgodnych ze strategicznymi celami i priorytetami wyznaczonymi przez Rzecznika.
Dział 1 koordynuje również płynne działanie całego biura poprzez zapewnienie wsparcia i rozwiązań ICT, zajmuje się prawnymi aspektami współpracy Rzecznika z europejską siecią rzeczników praw obywatelskich oraz analizuje możliwości uzyskiwania efektów synergii wspólnie z Radą Europy i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Kierownik Działu 1 ds. Dochodzeń i Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Asystent ds. administracyjnych
 • Maria Depasquale
  Główny prawnik
 • Inga Jasmontaitė
  Asystent ds. administracyjnych
 • Tereza Mandjukova
  Referent
 • Josef Nejedlý
  Prawnik
 • Eija Salonen
  Prawnik
 • Francesca Gennari
  Stażysta
 • Manuela Perez Ivars
  Stażysta
Sekcja Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Kierownik Sekcji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
 • Kevin Crespo Gao
  Asystent ds. technologii informacyjnych
 • Massimo Ezzy
  Specjalista ds. technologii informacyjnych - Projektant systemu
 • Gaël Lambert
  Specjalista ds. technologii informacyjnych - LSA
 • Mindaugas Čyžius
  Stażysta na stanowisku projektanta stron www

Dział 2 ds. Koordynacji Dochodzeń w sprawie Interesu Publicznego

 • Fergal Ó Regan
  Kierownik Działu 2 ds. Koordynacji dochodzeń w sprawie Interesu Publicznego
 • Celien Coltura
  Referent
 • Tessa Harris Hess
  Referent
 • Jakub Pawlowicz
  Prawnik
 • Catherine Vaudé
  Asystent ds. administracyjnych

Dział 3 ds. Dochodzeń

Głównym zadaniem Działu 3 ds. Dochodzeń jest prowadzenie dochodzeń dotyczących możliwych przypadków niewłaściwego administrowania celem znajdowania rozwiązań zgodnych ze strategicznymi celami i priorytetami wyznaczonymi przez Rzecznika.
 • Lambros Papadias
  Kierownik Działu 3 ds. Dochodzeń
 • Antonios Antoniadis
  Główny prawnik
 • Patricia López Martín
  Prawnik
 • Erika Murányi
  Asystent ds. administracyjnych
 • Silvia Ticau
  Referent
 • Diana Riochet
  Prawnik
 • José Campos Navarro
  Stażysta
 • Tania Isacu
  Stażysta

Dział 4 ds. Dochodzeń

Głównym zadaniem Działu 4 ds. Dochodzeń jest prowadzenie dochodzeń dotyczących możliwych przypadków niewłaściwego administrowania celem znajdowania rozwiązań zgodnych ze strategicznymi celami i priorytetami wyznaczonymi przez Rzecznika.
 • Tina Nilsson
  Kierownik Działu 4 ds. Dochodzeń
 • Evelyne Coudière
  Asystent ds. administracyjnych
 • Nastasja Fuxa
  Prawnik
 • Laura Massocchi
  Referent
 • Angela Marcos Figueruelo
  Prawnik
 • Jan Stadler
  Prawnik
 • Konstantinos Tsaklidis
  Referent
 • Michaela Gehring
  Stażysta
 • Sandra Karlsson
  Stażysta

Dział 5 ds. Dochodzeń i Zarządzania Procesami

Zadaniem Działu 5 ds. Dochodzeń jest rozpatrywanie skarg i prowadzenie dochodzeń dotyczących możliwych przypadków niewłaściwego administrowania celem znajdowania rozwiązań zgodnych ze strategicznymi celami i priorytetami wyznaczonymi przez Rzecznika.
W odniesieniu do procesów przetwarzania i rejestracji dział 5 przyczynia się do skutecznego działania biura, prowadząc funkcjonalną administrację i wspólne użytkowanie w odniesieniu do systemu zarządzania sprawami i ogólnych narzędzi biura do przechowywania danych. Ponadto dział bierze udział w efektywnym przetwarzaniu kierowanych do biura wniosków dotyczących wolności informacji, realizując tym samym podwójny cel, tj. a) świadczenie najwyższej jakości usług na rzecz zewnętrznych użytkowników informacji oraz b) wspomaganie biura w zachowaniu spójności między jego wewnętrznymi praktykami a zewnętrznymi ocenami kwestii związanych z wolnością informacji.
 • Peter Bonnor
  Kierownik Działu 5 ds. Zarządzania Procesami i Dochodzeń – Specjalista ds. przejrzystości
 • Christophe Bauer
  Asystent kierownika działu ds. procesów zarządzania sprawami
 • Séverine Beyer
  Asystent ds. zarządzania dokumentami
 • Ana Bismarque Gaspar
  Asystent ds. zarządzania dokumentami
 • Juliano Franco
  Główny prawnik
 • Daniel Koblencz
  Prawnik
 • Hanna Kubiak
  Pracownik ds. rozpatrywania skarg
 • Oualiba Makhloufia
  Asystent Kierownika Działu – Specjalista ds. zarządzania dokumentami
 • Aude Perrot
  Referent
 • Michael Weiskorn
  Asystent ds. zarządzania dokumentami w zakresie wolności informacji
 • Caroline Zinck
  Asystent ds. zarządzania dokumentami
 • Marta Barzagli
  Stażysta

Dział ds. Dochodzeń Strategicznych

Zadaniem Działu ds. Dochodzeń Strategicznych jest promowanie korzystnych zmian systemowych w administracji UE, głównie poprzez prowadzenie i nadzorowanie dochodzeń z własnej inicjatywy i współpracę z instytucjami, organami, urzędami i agencjami zgodnie z celami wyznaczonymi w strategii Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich „W stronę 2019 roku” oraz priorytetami określonymi w Rocznym planie zarządzania.
 • Rosita Hickey
  Kierownik Działu ds. Dochodzeń Strategicznych
 • Elpida Apostolidou
  Asystent ds. prawnych
 • Tanja Ehnert
  Referent
 • Koen Roovers
  Referent
 • Maximillian Kemp
  Stażysta

Dział ds. Kadr, Administracji i Budżetu

Dział ds. Kadr, Administracji i Budżetu odpowiada za wszelkie sprawy administracyjne związane z budynkami i wyposażeniem, kadrami, budżetem i finansami instytucji. Zadaniem działu jest wspieranie Rzecznika poprzez pozyskiwanie dla instytucji wysoko wykwalifikowanych kadr, zapewnianie doskonałych warunków pracy oraz przestrzeganie najwyższych standardów wydajności i rzetelności w korzystaniu ze środków publicznych.
 • Alessandro Del Bon
  Kierownik Działu ds. Kadr, Administracji i Budżetu
Sektor Budżetowy
 • Véronique Vandaele
  Kierownik Sektora Budżetowego
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Asystent kierownika działu - Asystent ds. finansowych
 • Stéphanie Maraj
  Specjalista ds. finansów
 • Christophe Walravens
  Specjalista ds. finansów
 • Emese Szentes
  Specjalista ds. finansów
Sektor Zasobów Ludzkich
 • Zina Assimakopoulou
  Kierownik Sektora Zasobów Ludzkich
 • Rachel Doell
  Asystent ds. administracyjnych
 • Henri Finckbohner
  Kierowca - Wsparcie administracyjne
 • Giovanna Fragapane
  Asystent ds. administracyjnych
 • Marjorie Fuchs
  Główny administrator
 • Isgouhi Krikorian
  Asystent ds. administracyjnych
 • Charles Mebs
  Asystent ds. administracyjnych
 • Félicia Voltzenlogel
  Asystent ds. kadrowych

Inspektor ochrony danych

 • Juliano Franco
  Inspektor ochrony danych
 • Elpida Apostolidou
  Asystent Inspektora Ochrony Danych