• Podat stížnost
 • Žádost o informace
 Veřejná konzultace ke strategii evropského veřejného ochránce práv Směrem k roku 201960th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Tým veřejného ochránce práv

Tým veřejného ochránce práv

Aby evropský veřejný ochránce práv zajistil, že jeho úřad bude řádně provádět úkony spojené s řešením stížností ve 23 jazycích Evropské unie a zvyšováním povědomí občanů o jejich právu podávat stížnosti, opírá se o vysoce kvalifikované zaměstnance hovořící mnoha jazyky. V této části je uveden úplný seznam zaměstnanců a názvy jejich pracovních míst.

Evropský veřejný ochránce práv

Sekretariát evropského veřejného ochránce práv

Sekretariát pracuje na základě přímých instrukcí veřejného ochránce práv. Radí a pomáhá mu při uplatňování jeho vize a strategie a při dosahování jeho cílů.

Všichni členové sekretariátu mohou veřejného ochránce práv doprovázet podle nutnosti na služebních cestách a mohou mu podle zadání pomáhat při přípravě projevů, referátů nebo zpráv.

 • Aidan O'Sullivan
  Vedoucí sekretariátu
  Nese celkovou odpovědnost za strategii veřejného ochránce práv, za vztahy mezi orgány, mj. i za vztahy s Evropským parlamentem, a za řízení činnosti sekretariátu. Při uplatňování této strategie spolupracuje s generálním tajemníkem. Poskytuje veřejnému ochránci práv poradenství v oblasti komunikace a informační činnosti.
 • Fintan Butler
  člen sekretariátu
  Radí veřejnému ochránci práv v záležitostech týkajících se šetření, postupů používaných v rámci šetření a v souvisejících záležitostech.
 • Graham Smith
  člen sekretariátu
  Hlavní poradce sekretariátu v záležitostech přístupu k dokumentům, včetně rozhraní ochrany údajů, který radí evropské veřejné ochránkyni práv a generálnímu sekretariátu v záležitostech týkajících se vyřizování stížností a závěrů příslušných šetření. Je mluvčím evropské veřejné ochránkyně práv na vysoké úrovni. Radí evropské veřejné ochránkyni práv v záležitostech týkajících se Evropské sítě veřejných ochránců práv a mezinárodních vztahů mezi úřady ve spolupráci s oddělením pro komunikaci.
 • Silvia Bartolucci
  Asistentka v sekretariátu evropského veřejného ochránce práv
 • Frederik Hafen
  Asistent evropského veřejného ochránce práv
  Odpovídá za každodenní vztahy s Evropským parlamentem, včetně Petičního výboru. Pomáhá při vnitřním i vnějším provádění strategie evropské veřejné ochránkyně práv, včetně přípravy brífinků evropské veřejné ochránkyně práv. Odpovídá za ad hoc administrativní úkoly, které jsou mu přiděleny.
 • Caroline Moen
  Asistentka v sekretariátu evropského veřejného ochránce práv
  Odpovídá za organizaci programu, služebních cest a schůzek veřejného ochránce práv, zabývá se veškerou příchozí korespondencí veřejného ochránce práv a obdrženými pozvánkami, spravuje digitální archiv sekretariátu a intranetové stránky veřejného ochránce práv. Odpovídá za nejrůznější jednorázově přidělované administrativní úkoly.

Generální sekretariát

Generální sekretariát odpovídá za celkové řízení úřadu veřejného ochránce práv a za zajišťování celkové koordinace a provádění strategie veřejné ochránkyně práv.
 • Beate Gminder
  Generální tajemnice
 • Peter Dyrberg
  administrátor – poradce generálního tajemníka pro záležitosti šetření
 • Murielle Richardson
  administrátorka – poradkyně generálního tajemníka pro oblast lidských zdrojů a cyklus řízení
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Administrativní asistent

Oddělení pro komunikaci

Oddělení pro komunikaci odpovídá za informování široké veřejnosti, hlavních cílových skupin a dalších zainteresovaných stran o šetření prováděných veřejnou ochránkyní práv, o jejím vedení v souvislosti s transparentností, odpovědností a integritou a jejím zapojení do příslušných debat a tvorby politik v EU. Oddělení odpovídá také za strategické poradenství týkající se komunikace v rámci úřadu veřejného ochránce práv i za koordinaci Evropské sítě veřejných ochránců práv.
 • Gundi Gadesmann
  vedoucí oddělení pro komunikaci
 • Sylvie Debout
  Asistentka pro publikace
 • Elena Kindyni
  referentka pro sociální média a komunikaci
 • Audrey Lemonnier
  asistentka oddělení pro komunikaci
 • Jean Lusweti
  referentka pro tvorbu textů a komunikaci
 • Honor Mahony
  tisková referentka
 • Carolina Marín Vargas
  asistentka oddělení pro komunikaci
 • Richard More O'Ferrall
  referent pro komunikaci
 • Marina Ramazanova
  asistentka oddělení pro komunikaci
 • Gabrielle Sheridan
  asistentka oddělení pro komunikaci
 • Christelle Therouse
  asistentka oddělení pro komunikaci

Oddělení č. 1 – šetření a informační a komunikační technologie

Hlavním úkolem oddělení pro šetření č. 1 je provádět šetření možných případů nesprávného úředního postupu s cílem nacházet řešení v souladu se strategickými cíli a prioritami, které stanoví veřejná ochránkyně práv.
Oddělení č. 1 představuje také základní článek zajišťující hladký chod celého úřadu prostřednictvím podpory a řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií, řeší právní aspekty spolupráce veřejné ochránkyně práv s Evropskou sítí veřejných ochránců práv a zkoumá příležitosti k součinnosti s Radou Evropy a Evropským soudem pro lidská práva v oblastech společného zájmu.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  vedoucí oddělení pro šetření a informační a komunikační technologie – oddělení č. 1
 • Zina Assimakopoulou
  Vyšetrovatelka
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Administrativní asistent
 • Maria Depasquale
  hlavní právnička
 • Inga Jasmontaitė
  Administrativní asistentka
 • Josef Nejedlý
  Právník
 • Eija Salonen
  Právnička
 • Alja Ladinek
  Právnička - stážistka
 • Tula Semi
  Právnička - stážistka
Útvar informačních a komunikačních technologií
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  vedoucí útvaru informačních a komunikačních technologií
 • Kevin Crespo Gao
  podpora informačních technologií
 • Massimo Ezzy
  referent pro informační technologie – vývoj systému
 • Gaël Lambert
  referent pro informační technologie – LSA
 • Aurimas Dainius
  Stážista - vývoj internetových stránek

Oddělení č. 2 – koordinace šetření týkajících se veřejného zájmu

 • Fergal Ó Regan
  vedoucí oddělení pro koordinaci šetření týkajících se veřejného zájmu – oddělení č. 2
 • Celien Coltura
  vyřizovatelka případu
 • Katrin Metz-van Issem
  Právnička
 • Jakub Pawlowicz
  Právník
 • Catherine Vaudé
  Administrativní asistentka
 • - -
  Právník

Oddělení č. 3 – šetření

Hlavním úkolem oddělení pro šetření č. 4 je provádět šetření možných případů nesprávného úředního postupu s cílem nacházet řešení v souladu se strategickými cíli a prioritami, které stanoví veřejná ochránkyně práv.
 • Lambros Papadias
  vedoucí oddělení pro šetření – oddělení č. 3
 • Antonios Antoniadis
  hlavní právník
 • Patricia López Martín
  Právnička
 • Erika Murányi
  Administrativní asistentka
 • Diana Riochet
  Právnička
 • Anna-Luna Bertram
  Právnička - stážistka
 • Enrico Nadbath
  Právník - stážista

Oddělení č. 4 – šetření

Hlavním úkolem oddělení pro šetření č. 4 je provádět šetření možných případů nesprávného úředního postupu s cílem nacházet řešení v souladu se strategickými cíli a prioritami, které stanoví veřejná ochránkyně práv.
 • Tina Nilsson
  vedoucí oddělení pro šetření – oddělení č. 4
 • Evelyne Coudière
  Administrativní asistentka
 • Philipp-Maximilian Chaimowicz
  Právník
 • Nastasja Fuxa
  Právnička
 • Bogna Krysińska
  Právnička
 • Angela Marcos Figueruelo
  Právnička
 • Jan Stadler
  Právník
 • Julie Feremans
  Právnička - stážistka
 • Silja Nordmeyer-Andrez
  Právnička - stážistka

Oddělení č. 5 – šetření a řízení procesů

Úkolem oddělení pro šetření č. 5 je řešit stížnosti a provádět šetření možných případů nesprávného úředního postupu s cílem nacházet řešení v souladu se strategickými cíli a prioritami, které stanoví veřejná ochránkyně práv.
V souvislosti s procesem správy případů a jejich registrací oddělení č. 5 přispívá k efektivitě úřadu veřejného ochránce práv funkčním řízením a sdíleným používáním systému správy případů a nespecializovaných nástrojů úřadu pro vedení záznamů. Oddělení dále přispívá k účinnému vyřizování žádostí týkajících se svobodného přístupu k informacím adresovaným úřadu, přičemž plní dvojí účel: a) poskytuje prvotřídní služby vnějším uživatelům informací a b) pomáhá úřadu zachovávat soudržnost jeho vnitřních postupů s vnějšími posudky záležitostí svobodného přístupu k informacím.
 • Peter Bonnor
  vedoucí oddělení pro šetření a řízení procesů – oddělení č. 5 – referent pro transparentnost
 • Christophe Bauer
  asistent vedoucího oddělení – procesy správy případů
 • Séverine Beyer
  asistentka pro správu dokumentů
 • Juliano Franco
  hlavní právník
 • Daniel Koblencz
  Právník
 • Hanna Kubiak
  Řešitelka stížností
 • Oualiba Makhloufia
  asistentka vedoucího oddělení – referentka pro správu dokumentů
 • Ana Bismarque Gaspar
  asistentka pro správu dokumentů
 • Michael Weiskorn
  asistent pro správu dokumentů – svobodný přístup k informacím
 • Caroline Zinck
  asistentka pro správu dokumentů
 • Aude Perrot
  Právnička - stážistka

Oddělení pro strategická šetření

Úkolem oddělení pro strategická šetření je podporovat systémová zlepšení ve správě EU, zejména prováděním šetření z vlastního podnětu a dohledem nad nimi a jednáním s institucemi, orgány, úřady a agenturami v souladu s cíli, které stanovila veřejná ochránkyně práv ve své strategii „Směrem k roku 2019“, a prioritami vytyčenými v ročním plánu řízení.
 • Rosita Hickey
  vedoucí oddělení pro strategická šetření
 • Elpida Apostolidou
  právní asistentka
 • Alice Bossière
  referentka pro šetření z vlastního podnětu
 • Koen Roovers
  vyřizovatel případu
 • Pieter van der Ploeg
  Právník - stážista

Personální, administrativní a rozpočtové oddělení

Personální, administrativní a rozpočtové oddělení odpovídá za všechny administrativní záležitosti týkající se budov a vybavení, zaměstnanců, rozpočtu a financí úřadu veřejného ochránce práv. Úkolem tohoto oddělení je pomáhat veřejné ochránkyni práv zajišťováním nejlepších zaměstnanců pro úřad, vynikajících pracovních podmínek a nejvyšší úrovně efektivity a integrity při využívání veřejných prostředků.
 • Alessandro Del Bon
  Vedoucí administrativní a personální skupiny
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  pracovnice administrativní podpory vedoucího oddělení – podpora ve finančních záležitostech
 • Rachel Doell
  Administrativní asistentka
 • Henri Finckbohner
  Řidič - administrativí podpora
 • Giovanna Fragapane
  Administrativní asistentka
 • Marjorie Fuchs
  vedoucí kanceláře
 • Isgouhi Krikorian
  Administrativní asistentka
 • Stéphanie Maraj
  Finanční asistentka
 • Charles Mebs
  Administrativní asistent
 • Véronique Vandaele
  Účetní
 • Félicia Voltzenlogel
  asistentka pro lidské zdroje
 • Christophe Walravens
  Finanční asistent
 • Emese Waltz
  Finanční asistentka

Úředník pro ochranu údajů

 • Juliano Franco
  Úředník proochranu údajů
 • Elpida Apostolidou
  Assistant to the Data Protection Officer